Staff

Management

 • Hana Choi

  Hana Choi

  General Manager

  502-894-3400
  Email Me
  Hana Choi

  Hana Choi

  General Manager

 • Tim Robinson

  Tim Robinson

  General Sales Manager

  (502) 894-3400
  Email Me
  Tim Robinson

  Tim Robinson

  General Sales Manager

 • Spencer Wilcoxson

  Spencer Wilcoxson

  Internet Sales Manager

  (502) 894-3400
  Email Me
  Spencer Wilcoxson

  Spencer Wilcoxson

  Internet Sales Manager

 • Tae Lea

  Tae Lea

  Sales Manager

  (502) 894-3400
  Email Me
  Tae Lea

  Tae Lea

  Sales Manager

 • Devon Poling

  Devon Poling

  Sales Manager

  502-894-3400
  Email Me
  Devon Poling

  Devon Poling

  Sales Manager

 • Josh Henderson

  Josh Henderson

  Finance Director

  502-894-3400
  Email Me
  Josh Henderson

  Josh Henderson

  Finance Director

 • Matt Bunch

  Matt Bunch

  Finance Manager

  (502) 894-3400
  Email Me
  Matt Bunch

  Matt Bunch

  Finance Manager

 • Justin Benton

  Justin Benton

  Finance Manager

  (502) 894-3400
  Email Me
  Justin Benton

  Justin Benton

  Finance Manager

Internet

 • Alexis Hoover

  Alexis Hoover

  Internet Sales Representative

  502-894-3400
  Email Me
  Alexis Hoover

  Alexis Hoover

  Internet Sales Representative

 • Aaron Mitchell

  Aaron Mitchell

  Internet Sales Representative

  (502) 894-3400
  Email Me
  Aaron Mitchell

  Aaron Mitchell

  Internet Sales Representative

 • Jesse McCracken

  Jesse McCracken

  Internet Sales Representative

  (502) 894-3400
  Email Me
  Jesse McCracken

  Jesse McCracken

  Internet Sales Representative

 • AJ Lucas

  AJ Lucas

  Internet Sales Representative

  502-894-3400
  Email Me
  AJ Lucas

  AJ Lucas

  Internet Sales Representative

 • Alexa Fuhrman

  Alexa Fuhrman

  Internet Sales Representative

  502-894-3400
  Email Me
  Alexa Fuhrman

  Alexa Fuhrman

  Internet Sales Representative

Sales

 • Katie Harmon

  Katie Harmon

  Product Specialist

  (502) 894-3400
  Email Me
  Katie Harmon

  Katie Harmon

  Product Specialist

 • TJ Gritton

  TJ Gritton

  Product Specialist

  502-894-3400
  Email Me
  TJ Gritton

  TJ Gritton

  Product Specialist

 • Keenan Buie

  Keenan Buie

  Product Specialist

  (502) 894-3400
  Email Me
  Keenan Buie

  Keenan Buie

  Product Specialist

 • Kirby Ray

  Kirby Ray

  Product Specialist

  502-894-3400
  Email Me
  Kirby Ray

  Kirby Ray

  Product Specialist

 • Deandre Ivory

  Deandre Ivory

  Product Specialist

  502-894-3400
  Email Me
  Deandre Ivory

  Deandre Ivory

  Product Specialist

 • Tyler Stevenson

  Tyler Stevenson

  Product Specialist

  502-894-3400
  Email Me
  Tyler Stevenson

  Tyler Stevenson

  Product Specialist

 • Nick Chesser

  Nick Chesser

  Product Specialist

  502-894-3400
  Email Me
  Nick Chesser

  Nick Chesser

  Product Specialist

 • Camden Cash

  Camden Cash

  Product Specialist

  502-894-3400
  Email Me
  Camden Cash

  Camden Cash

  Product Specialist

 • Justin Park

  Justin Park

  Product Specialist

  (502) 894-3400
  Email Me
  Justin Park

  Justin Park

  Product Specialist

 • Don Styles

  Don Styles

  Product Specialist

  502-894-3400
  Email Me
  Don Styles

  Don Styles

  Product Specialist

 • Jack Payne

  Jack Payne

  Product Specialist

  502-894-3400
  Email Me
  Jack Payne

  Jack Payne

  Product Specialist

 • Adam Ballard

  Adam Ballard

  Product Specialist

  (502) 894-3400
  Email Me
  Adam Ballard

  Adam Ballard

  Product Specialist

 • Demetrius McReynolds

  Demetrius McReynolds

  Product Specialist

  (502) 894-3400
  Email Me
  Demetrius McReynolds

  Demetrius McReynolds

  Product Specialist

Service

 • Jeremy Moody

  Jeremy Moody

  Service Manager

  (502) 894-3400
  Email Me
  Jeremy Moody

  Jeremy Moody

  Service Manager

 • Jamie Hancock

  Jamie Hancock

  Assistant Service Manager

  502-894-3400
  Email Me
  Jamie Hancock

  Jamie Hancock

  Assistant Service Manager

 • Corey Smith

  Corey Smith

  Service Advisor

  502-894-3400
  Email Me
  Corey Smith

  Corey Smith

  Service Advisor

 • Jacob Campbell

  Jacob Campbell

  Service Writer

  502-894-3400
  Email Me
  Jacob Campbell

  Jacob Campbell

  Service Writer

 • Joshua Hanover

  Joshua Hanover

  Service Advisor

  502-894-3400
  Email Me
  Joshua Hanover

  Joshua Hanover

  Service Advisor

Parts

 • Brian Cheatham

  Brian Cheatham

  Parts Manager

  (502) 894-3400
  Email Me
  Brian Cheatham

  Brian Cheatham

  Parts Manager

 • Andrew Sykes

  Andrew Sykes

  Parts Specialist

  502-894-3400
  Email Me
  Andrew Sykes

  Andrew Sykes

  Parts Specialist

Oxmoor Hyundai 38.2493495, -85.6068789.